Algemene voorwaarden


Boekingsvoorwaarden

1. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Galucci. Verstrekking van een (vervolg)opdracht aan Galucci houdt aanvaarding in van deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventueel door opdrachtgevers gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijkingen van en uitzonderingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk door partijen overeengekomen.

2. Garanties
Galucci verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdracht(en). Galucci staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de uitvoering van aan haar verstrekte opdrachten.

3. Totstandkoming boekingsopdracht Een boekingsopdracht wordt beschouwd als gegeven wanneer de opdrachtgever/gebruiker of zijn vertegenwoordiger een specifiek model via Galucci laat boeken; het hier onderstaande geldt zowel voor definitieve opdrachten als voor optieboekingen. Bij gebrek aan andersluidende afspraken met Galucci is de aan de opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging c.q. de factuur met de daarop aangegeven specificaties en exclusiviteiten bindend tussen partijen voor wat betreft de vaststelling van de inhoud van de overeenkomst. De opdrachtbevestiging geldt als grondslag voor de berekening van het tarief, de toeslagen en de modelprijzen, onverminderd het volgende; voor alle modellen geldt dat zij zich in principe het recht voorbehouden een boekingsopdracht af te slaan.

4. Tarievenlijst
Door Galucci wordt in principe jaarlijks een lijst gepubliceerd van de dan geldende standaardtarieven, toeslagen en de mede daaruit samengestelde model/locatieprijzen.

5. Samenstelling model prijzen, toeslagen en tarieven
Alle prijzen op de tarievenlijst zijn gesteld exclusief de bemiddelingsfee van Galucci en exclusief omzetbelasting.

6. Standaardtarief
Voor de verschillende modellen gelden de respectievelijke standaardtarieven, al naar gelang de door Galucci aangegeven categorieën.

Uurtarief: dit tarief wordt voor elke boeking als minimumtarief berekend. Halve-dagtarief: een halve dag bestaat uit 4 aaneengesloten uren. Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij een boeking van 1 dag.

Het model staat in dit geval feitelijk 8 uur aaneengesloten ter beschikking van de opdrachtgever. Bovengenoemde tarieven staan geheel los van de op grond van de onderstaande voorwaarden nader overeen te komen toeslagen in verband met gewenste verrichtingen en het gebruik van het materiaal.

7. Toeslagen
Nader overeen te komen met Galucci.

8. Reiskostenvergoeding
Indien de werkzaamheden van het model buiten de gemeente Maastricht plaatsvinden worden de volledige reiskosten per trein 2de klas vanaf Maastricht CS aan opdrachtgever doorberekend. Indien door modellen met de auto wordt gereisd, wordt per kilometer het tarief berekend dat op dat moment maximaal is toegestaan voor zakelijk gereden kilometers. Zowel voor de gemeente Maastricht als voor andere gemeenten waar parkeergeld betaald moet worden, worden deze parkeerkosten aan de opdrachtgever doorberekend. Reiskosten voor buitenlandse modellen worden in overleg vastgesteld. Reiskosten voor buitenlandse reizen dienen voor aanvang van de reis door opdrachtgever te worden voldaan. In geval van een boeking van een kind tot 16 jaar dienen de reiskosten van zowel het kind als één begeleider te worden vergoed. Over alle te berekenen reiskosten wordt tevens berekend de omzetbelasting volgens het wettelijk vastgestelde percentage.

9. Annuleringen
Bij boekingen voor een dag, dagdeel of uur: indien geannuleerd wordt minimaal 24 uur voor het tijdstip waarvoor is geboekt, zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien geannuleerd wordt op de geboekte dag zelf 50% gehele overeengekomen honorarium in rekening gebracht. Bij meerdaagse boekingen is de opzegtermijn gelijk aan het aantal geboekte dagen; wordt die termijn niet aangehouden dan is het volledige honorarium verschuldigd. Bij de berekening van voornoemde termijnen tellen zaterdagen, zon- en in Nederland erkende feestdagen niet mee.

10. Annulering in geval van mooi weer boekingen In het geval van een zogenaamde 'mooi weer boeking'(een boeking die expliciet afhankelijk is van een bepaalde weerstoestand), geldt bij de eerste annulering vanwege voor de boeking ongewenst weer, mits deze annulering binnen redelijk tijdsbestek gedaan wordt: geen kosten. Bij een tweede annulering: 50% van het overeengekomen honorarium. Volgende annulering(en): 100% van het overeengekomen honorarium.

11. Overmacht
In geval van ziekte van een model op het tijdstip van de boeking is dit overmacht. Galucci zal zich in dit geval inspannen om adequate vervanging te regelen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk dan zal de boeking verzet worden. In dat geval is Galucci niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever.
In geval een model door andere omstandigheden van privé-aard niet op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig is zal Galucci zich inspannen om adequate vervanging te regelen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk, dan zal de boeking verzet worden. In dat geval is Galucci niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever.

12. Opties
De opdrachtgever kan een optie nemen op een boekingsopdracht met een model, welke optie dient te worden omgezet in een definitieve boeking minimaal 1 werkdag voor het tijdstip waarop geboekt is. Voor een optie in het buitenland geldt een minimum termijn van 2 werkdagen voor dit tijdstip; een optie komt automatisch te vervallen bij niet-tijdige bevestiging.

13. Gebruiksrechten
Het is de opdrachtgever niet toegestaan het materiaal te gebruiken dan het vooraf uitdrukkelijk met Galucci overeengekomen gebruik. De opdrachtgever verkrijgt eerst dan recht tot het overeengekomen gebruik van het materiaal nadat betaling van alle ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden.

14. Betalingen
Opdrachtgever ontvangt een factuur van Galucci voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden bijgeschreven Galucci bij de S.N.S te Maastricht gehouden rekening, nummer 85.77.53.169. Indien een voorschot betaald moet worden dient de voorschotnota per omgaande voldaan te worden. In het geval het voorschot niet (tijdig) is voldaan behoudt Galucci zich het recht voor de overeengekomen boeking op te schorten. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de factuur kan opdrachtgever dit binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar maken aan Galucci.

15. Gevolgen van niet (tijdig) betalen
Bij verstrijken van de betalingstermijn wordt het verschuldigde bedrag dan wel resterende deel van het verschuldigde bedrag vermeerderd met een rente van 2% per maand of gedeelte van een maand. Niet (tijdig) betalen heeft voorts tot gevolg dat aan opdrachtgever toegekende rechten, met opdrachtgever overeengekomen kortingen en garanties worden opgeschort c.q. komen te vervallen. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Galucci maakt voor de inning van een vordering voor rekening van de opdrachtgever. Onder buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de voorschotten en het honorarium van degene die door Galucci met invordering is belast. Bij een eventuele procedure is de opdrachtgever voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten, alsmede nakosten verschuldigd.

16. Geschillen
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

Privacy statement |  Algemene voorwaarden model |  Algemene voorwaarden opdrachtgevers |  Disclaimer
De content op deze site is auteursrechtelijk beschermd en mag niet, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden.