0
Algemene VOORWAARDEN OPDRACHTGEVERBoekingsvoorwaarden
Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met, handelsnaam: Modellen en Casting bureau Galucci KVK: 70257183, in deze algemene voorwaarden te noemen: Galucci.
Verstrekking van een (vervolg)opdracht aan Galucci houdt aanvaarding in van deze regels. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventueel door opdrachtgever(s) gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijkingen van en uitzonderingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk door partijen overeengekomen.

Garantie
Galucci verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdracht(en). Galucci staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de uitvoering van aan haar verstrekte opdrachten welke geaccordeerd zijn door de opdrachtgever(s).

Boekingen
Een boekingsopdracht wordt beschouwd als gegeven wanneer de opdrachtgever/gebruiker of zijn vertegenwoordiger een specifiek model via Galucci laat boeken; het hier onderstaande geldt zowel voor definitieve opdrachten als voor optieboekingen. Bij gebrek aan andersluidende afspraken met Galucci is de aan de opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging c.q. de factuur met de daarop aangegeven specificaties en exclusiviteiten bindend tussen partijen voor wat betreft de vaststelling van de inhoud van de overeenkomst. De opdrachtbevestiging geldt als grondslag voor de berekening van het tarief, de toeslagen en de modelprijzen, onverminderd het volgende; voor alle modellen geldt dat zij zich in principe het recht voorbehouden een boekingsopdracht af te slaan.

Annuleringen
Bij boekingen voor een dag, dagdeel of uur: indien geannuleerd wordt minimaal 24 uur voor het tijdstip waarvoor is geboekt, zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien geannuleerd wordt op de geboekte dag zelf 50% gehele overeengekomen honorarium in rekening gebracht. Bij meerdaagse boekingen is de opzegtermijn gelijk aan het aantal geboekte dagen; wordt die termijn niet aangehouden dan is het volledige honorarium verschuldigd. Bij de berekening van voornoemde termijnen tellen zaterdagen, zon- en in Nederland erkende feestdagen niet mee.

Annulering in geval van mooi weer boekingen
In het geval van een zogenaamde 'mooi weer boeking' (een boeking die expliciet afhankelijk is van een bepaalde weerstoestand), geldt bij de eerste annulering vanwege voor de boeking ongewenst weer, mits deze annulering binnen redelijk tijdsbestek gedaan wordt: geen kosten. Bij een tweede annulering: 50% van het overeengekomen honorarium. Volgende annulering(en): 100% van het overeengekomen honorarium.

Gebruiksrechten
Het is de opdrachtgever niet toegestaan het materiaal te gebruiken dan het vooraf uitdrukkelijk met Galucci overeengekomen gebruik. De opdrachtgever verkrijgt eerst dan recht tot het overeengekomen gebruik van het materiaal nadat betaling van alle ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid
Galucci is niet aansprakelijk tegenover zowel opdrachtgever(s) als Model(len) voor enige schade of voortvloeiende kosten van welke aard dan ook die tijdens werkzaamheden voortvloeiende uit de overeengekomen opdracht ontstaan.

Zowel opdrachtgever(s) als modellen van Galucci vrijwaren Galucci voor alle aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de overeenkomst, welke (semi)overheden alsmede belastingdienst eventueel op Galucci zouden willen trachten te verhalen.

Zowel betrokkenen personen vanuit opdrachtgever(s) als modellen van Galucci verplichten zich dan ook W.A. + ziektekosten verzekerd te zijn tijdens overeengekomen werkzaamheden. Voor ongevallen voortvloeiende uit werkzaamheden voor Galucci welke blijvende invaliditeit of overlijden van model(len) op weg naar, terug van of op de locatie zelf is Galucci jegens Model(len), noch jegens opdrachtgever(s) alsmede derden NIET aansprakelijk.

Betalingen
Opdrachtgever ontvangt een factuur van Galucci voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden bijgeschreven Galucci bij de S.N.S te Maastricht gehouden rekeningnummer: NL24SNSB 0857 7531 69. Indien een voorschot betaald moet worden dient de voorschotnota per omgaande voldaan te worden. In het geval het voorschot niet (tijdig) is voldaan behoudt Galucci zich het recht voor de overeengekomen boeking te ontbinden. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de factuur kan opdrachtgever dit binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar maken aan Galucci.

Gevolgen van niet (tijdig) betalen
Bij verstrijken van de betalingstermijn wordt het verschuldigde bedrag dan wel resterende deel van het verschuldigde bedrag vermeerderd met een rente van 2% per maand of gedeelte van een maand. Niet (tijdig) betalen heeft voorts tot gevolg dat aan opdrachtgever toegekende rechten, met opdrachtgever overeengekomen kortingen en garanties worden opgeschort c.q. komen te vervallen. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Galucci maakt voor de inning van een vordering voor rekening van de opdrachtgever. Onder buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de voorschotten en het honorarium van degene die door Galucci met invordering is belast. Bij een eventuele procedure is de opdrachtgever voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten, alsmede nakosten verschuldigd.

Standaardtarief
Voor de verschillende modellen gelden de respectievelijke standaardtarieven, al naar gelang de door Galucci aangegeven categorieën.

Uurtarief: dit tarief wordt voor elke boeking als minimumtarief berekend. Halve-dagtarief: een halve dag bestaat uit 4 aaneengesloten uren. Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij een boeking van 1 dag.

Het model staat in dit geval feitelijk 8 uur aaneengesloten ter beschikking van de opdrachtgever. Bovengenoemde tarieven staan geheel los van de op grond van de onderstaande voorwaarden nader overeen te komen toeslagen in verband met gewenste verrichtingen en het gebruik van het materiaal.

Toeslagen
Nader overeen te komen met Galucci.

Reiskostenvergoeding
Nader overeen te komen met Galucci.
De reiskosten per trein worden aan de opdrachtgever doorberekend. Indien door modellen met de auto wordt gereisd, wordt per kilometer het tarief berekend dat op dat moment maximaal is toegestaan voor zakelijk gereden kilometers. Zowel voor de gemeente Maastricht als voor andere gemeenten waar parkeergeld betaald moet worden, worden deze parkeerkosten aan de opdrachtgever doorberekend. Reiskosten voor buitenlandse modellen worden in overleg vastgesteld. Reiskosten voor buitenlandse reizen dienen voor aanvang van de reis door opdrachtgever te worden voldaan. In geval van een boeking van een kind tot 18 jaar dienen de reiskosten van zowel het kind als één begeleider te worden vergoed. Over alle te berekenen reiskosten wordt tevens berekend de omzetbelasting volgens het wettelijk vastgestelde percentage.

Geschillen
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

GALUCCI INT. MODEL & CASTING AGENCY

Galucci is een internationaal werkend modellenbureau en is gevestigd in Maastricht. Met haar centrale positie in de Limburgse hoofdstad bekleedt Galucci een centrale positie binnen de Euregio, al sinds 1989. Galucci speelt daarom een voortrekkersrol in Zuid-Nederland en de Euregio en is een bekend gezicht binnen de casting- en modellenwereld.LINKS

ALGEMENE VOORWAARDEN

VEELGESTELDE VRAGEN

BEGRIPPEN EN TIPS


CONTACT

Wilhelminasingel 127
6221 BJ,Maastricht NL
+31 (0)43 325 78 69
info@galucci.nl© Copyright Galucci Int. Model & Casting Agency 2022. All Rights Reserved.