0
Algemene VOORWAARDEN MODELPrivacy
Modellen en Casting bureau Galucci respecteert de privacy en persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat deze strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die van model(len) bij Modellen en Casting bureau Galucci verzameld worden, zullen strikt vertrouwelijk bewaard blijven en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die een model aan Modellen en Casting bureau Galucci verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Management
Modellen en Casting bureau Galucci zet graag die extra stap voor haar ledenbestand. Modellen en Casting bureau Galucci vervult dan ook een coaching- & adviesfunctie voor haar modellen. Dit beperkt zich echter tot trajecten welke voortvloeien binnen het ledenbestand.

Relatiebeheer
Het moge voor zich spreken dat ondergetekende er zorg voor dient te dragen dat de relatie tussen Modellen en Casting bureau Galucci en haar opdrachtgevers blijft bestaan. Het is ondergetekende dan ook verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Modellen en Casting bureau Galucci gedurende de inschrijvingsperiode direct of indirect, boekingen aan te nemen van de opdrachtgever(s) waarvoor ondergetekende via Modellen en Casting bureau Galucci werkzaamheden heeft verricht of voor eigen rekening betaald of onbetaald of anderszins direct of indirect ten behoeve van die opdrachtgever(s) werkzaamheden uit te voeren.
Indien dit toch voorvalt is zowel de opdrachtgever alsook het model minimaal 1x het bedrag verschuldigd aan Modellen en Casting bureau Galucci welke betaald had dienen te worden indien de overeenkomst welk was afgesloten via Modellen en Casting bureau Galucci.

Voorzorgsmaatregelen
Zowel betrokkenen personen vanuit opdrachtgever alsook modellen van Modellen en Casting bureau Galucci verplichten zich W.A. + ziektekosten verzekerd te zijn tijdens overeengekomen werkzaamheden.

Aanwezigheidsverplichting
Model is zich ervan bewust dat aanwezig zijn voor gemaakte boekingen een zakelijke aangelegenheid is en dat het geen vrijblijvendheid is. Modellen en Casting bureau Galucci is dan genoodzaakt om vervanging te regelen. Gezien de extra inspanningen en tijdsdruk die dit met zich meebrengt wil Modellen en Casting bureau Galucci dat hier enkel indien hoogst noodzakelijk van de aanwezigheidsverplichting afgeweken kan worden.

Aansprakelijkheid
Modellen van Modellen en Casting bureau Galucci vrijwaren Modellen en Casting bureau Galucci voor alle aansprakelijk, voortvloeiende uit de overeenkomst, welke (semi)overheden alsmede belastingdienst eventueel op Modellen en Casting bureau Galucci zouden willen trachten te verhalen voortvloeiende uit verrichten opdrachten.

Voor ongevallen voortvloeiende uit werkzaamheden voor Modellen en Casting bureau Galucci welke blijvende invaliditeit of overlijden van model(len) op weg naar, terug van of op de locatie zelf is Modellen en Casting bureau Galucci jegens model(len), noch jegens opdrachtgever alsmede eventuele derden NIET aansprakelijk.

GALUCCI INT. MODEL & CASTING AGENCY

Galucci is een internationaal werkend modellenbureau en is gevestigd in Maastricht. Met haar centrale positie in de Limburgse hoofdstad bekleedt Galucci een centrale positie binnen de Euregio, al sinds 1989. Galucci speelt daarom een voortrekkersrol in Zuid-Nederland en de Euregio en is een bekend gezicht binnen de casting- en modellenwereld.LINKS

ALGEMENE VOORWAARDEN

VEELGESTELDE VRAGEN

BEGRIPPEN EN TIPS


CONTACT

Wilhelminasingel 127
6221 BJ,Maastricht NL
+31 (0)43 325 78 69
info@galucci.nl© Copyright Galucci Int. Model & Casting Agency 2022. All Rights Reserved.